Enjang.com

Situs Informasi dan Teknologi

Menu

Kidung Jiwawedha Mar Marti part 1

9 Juni 2014 | Java

Kidung Jiwawedha Mar Marti part 1
Dhandahangggula

Ana kidung akadang mar marti
among tuwuh ing kawasanira
nganakaken saciptane
kakang kawah puniku
kang rumeksa ing awak mami
anekakaken sedya
ing kawasanipun
adhi ari-ari ika
kang mayungi ing laku kawasaneki
nekakaken pangarah

Maknanipun makaten :
Wonten puji tumrap dhateng sadherek kita piyambak, menggah kuwajibanipun amomong dhateng gesang kita, inggih punika ingkang saged angwontenaken ing sacipta kita.

Kakang kawah punika ingkang rumeksa ing badan kita, anggadhahi panguwaos saged andhatengaken ing karsanipun.

Adhi ari-ari punika panguwaosipun angayomi ing salampah-lampah kita, saged andhatengaken punapa ing panggayuh kita.

Ingkang sinebat kakang kawah, saderengipun bayi lair, langkung rumiyin sang ibu ngedalaken kawah (yoya anget).

Sasampunipun bayi lair, medal ari-ari. Mila sinebat kakang kawah, adhi ari-ari.

tags:

Related For Kidung Jiwawedha Mar Marti part 1