Rumus baku tembang Dhandhanggula

Posted on

Rumus baku tembang Dhandhanggula. Tembang macapat Dhandhanggula menggunakan rumus baku sebagai berikut:

– Guru gatra 10, berarti terdiri dari 10 baris

– Guru wilangan 10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, 7, berarti baris pertama terdiri dari 10 suku kata, baris kedua 10 suku kata dan seterusnya.

– Guru lagu i, a, e, u, i, a, u ,a ,i, a, yang berarti baris pertama pada suku kata terakhir mengandung huruf vokal i, baris ke-2 pada suku kata terakhir mengandung huruf vokal a dan seterusnya hingga baris terakhir.

Sebagai contoh tembang macapat Dhandhanggula berikut:

Yogyanira kang para prajurit

lamun sira sami hanuladha

duk ing nguni caritane

handelira sang prabu

Sasrabahu ing Mahespati

aran Patih Suwanda

lelabuhanipun

kang ginelung tri prakara

guna kaya purune kang den antepi

nuhoni trah utama

Lire lelabuhan tri prakawis

guna bisa saniskareng karya

netepi kasatriyanipun

duk bantu prang magada nagari

amboyong putri dhomas

katur ratunipun

purune sampun tetelo

aprang tandhing lan ditya Ngalengka aji

Suwanda mati ngrana

Wonten malih tuladha den prayogi

satriya gung nagari Alengka

sang Kumbakarna wastane

nadyan ta warna diyu

paran dene nggayuh utami

duk brubuh ing Alengka

denya darbe atur

mring kang raka mrih lenggana

Dasamuka tan kengguh aturing rayi

mung sabala wanara

Pamedhare warsita jinarwi

wruhing kukum iku watekira

adoh marang kanisthane

pamicara puniku

weh resepe ingkang miyarsi

tata krama puniku

ngedohken panyendhu

ngupa boga dene kelakuan becik

weh rahayuning raga

Pamedhare waskithaning ati

cumanthaka haniru pujangga

dhahat mudha ing batine

nanging dhahat ginunggung

datan weruh akeh ngesemi

kapeksa hangrumpaka

basa kang kalantur

tutur katula-tula

tinalaten ruruh kalawan ririh

mrih padhanging sasmita


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *